Stadgar 

 

fastställda den   3 december  1989

ändrade    den 23 november  1996

ändrade    den 25 september 2007

ändrade    den   9 mars 2013

 

 §1 

Föreningens firma är GOTLANDSFÅRSFÖRENINGEN med säte i Tranås.

Föreningen är ideell och skall ha en stark fårägarrepresentation i styrelsen.

 §2 

Föreningen har som mål att verka för bästa möjliga långsiktiga resultat i verksamheten med Gotlandsfår.

 §3 

Föreningen är internationell och medlemskap i föreningen är öppet för alla intresserade.

 §4 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas. Medlemmen äger då rätt att överklaga på nästa årsmöte.

 §5 

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av minst fyra och högst sju ledamöter.

 §6 

Styrelsen är beslutsför då tre styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelseordföranden väljs av årsmöte för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter väljs av årsmöte för en mandatperiod på två år. Varje år väljs hälften av ledamöterna.

 §7 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

 §8 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 §9 

Styrelsen skall senast 1 månad före årsmötet lämna sina redovisningshandlingar till revisorn.

 §10 

På ordinarie årsmöte skall en revisor jämte två suppleanter väljas för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits räkenskapsåret efter valet.

Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse senast 14 dagar innan årsmötet.

 §11 

På ordinarie årsmöte utses en valnämnd om tre ledamöter, varav en utses varje år. Mandatperioden är tre år. Den ledamot, som fullgör tredje året av sin mandatperiod skall vara sammankallande.

 §12 

Ordinarie årsmöte hålles senast under maj månad. Extra årsmöte hålles då styrelsen finner sådant erforderligt eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen begärts av revisorn eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

Varje medlem har en röst.

Kallelse till årsmöte sker genom annons i tidskriften Fårskötsel och eller genom brev tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före mötet.

 §13 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
 6. Årsredovisning, föreningens förvaltningsberättelse och bokslut.
 7. Revisorns berättelse.
 8. Fastställande av balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Bestämmande av ersättning till föreningens funktionärer.
 11. Anmälan av plan och budget för föreningens verksamhet.
 12. Beslut om föreningens medlemsavgift.
 13. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 1. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
 2. Val av styrelseordförande, och ledamöter.
 3. Val av revisor och revisorssuppleanter.
 4. Val av en ledamot i valnämnden.
 5. Ärenden som styrelse, avelsråd, marknadsföringsgrupp eller servicebolag lämnat till årsmötet.
 6. Medlemsmotioner.
 7. Övriga ärenden.
 8. Årsmötets avslutande.

 

 §14 

Motion eller ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall anmälas till styrelsen 2 månader före mötet.

 §15 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga röstberättigade medlemmar eller ha fattats av två på varandra följande årsmöten varav på det sista av 2/3 av de röstberättigade. Beslut om upplösning kräver för giltighet att ett av årsmötena är ordinarie.

 §16

Upplöses föreningen skall dess eventuella tillgångar tillfalla Fåravelsförbundet att förvaltas separat och efter förbundsstyrelsens gottfinnande i David Philipsons anda disponeras för forskning mm beträffande lammskinnsutveckling.